Phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP

13. Quy trình phân quyền sử dụng

Hướng dẫn các bước tạo account và phân quyền sử dụng cho người dùng mới. Các bước cài đặt, hướng dẫn hệ thống ban đầu và chi tiết nghiệp vụ.

QUY TRÌNH PHÂN QUYỀN SỬ DỤNG

Bước 1: Bắt đầu

  • Thông báo về việc bổ nhiệm nhân sự mới, chức danh công việc.
  • Tạo nhân viên mới trong danh sách nhân viên. Gửi các thông tin liên quan để tạo account sử dụng.

Bước 2: Tạo user và phân quyền sử dụng

Bước 3: Cài đặt phần mềm trên máy tính mới

Bước 4: Hướng dẫn sơ bộ hệ thống

  • Hướng dẫn sơ bộ hệ thống gồm: các module/chức năng sử dụng trên các form (màn hình thao tác) được phân quyền.
  • Thao tác mẫu một form: cách mở, xem, thao tác dữ liệu. Xem và in báo biểu
  • Người dùng tìm hiểu sơ bộ phần mềm theo tài liệu hướng dẫn sử dụng ERP.

Bước 5: Hướng dẫn sử dụng chi tiết chức năng

Bước 6: Quản lý người dùng

  • Tùy vào yêu cầu công việc, thêm/xóa chức năng sử dụng và cấp độ dữ liệu.
  • Khi nhân viên nghỉ việc cần xác nhận lại trách nhiệm dữ liệu của user và bàn giao cho nhân viên mới (nếu có). Sau đó tiến hành thay đổi account, vô hiệu user theo chính sách bảo mật.

Bước 7: Kết thúc

  • Thông báo đến nhân viên (user) mới.
  • Xác nhận các công việc cài đặt và hướng dẫn đã hoàn tất.

Quy trình nghiệp vụ chỉ giúp thực hiện công việc khoa học và hiệu quả trên cơ sở đúc kết thực tiễn. Người sử dụng cần nắm rõ yêu cầu công việc, phương pháp triển khai và kết quả thực hiện dựa trên các hướng dẫn trong quy trình này. Lưu ý tránh máy móc, rập khuôn. Hiệu quả cuối cùng là thước đo cho công việc này.

Chát với HẢI ÂU