Phần mềm quản lý bán hàng

6. Quản lý chi phí

Báo cáo chi tiết các mục chi trong tháng theo điều kiện lọc như nhóm hàng, tên hàng giúp xác định chi phí nào chiếm tỷ lệ cao để tiết giảm. Kiểm soát giá mua các đợt của từng mặt hàng. Xem xét các khoản chi phí phân bổ trong các tháng trước đến hiện tại để có thể điều chỉnh lại, nhằm phân bổ xác thực hơn trong việc đánh giá kết quả kinh doanh của các kỳ.

Hình 1: Đường dẫn mở màn hình

1. Mở màn hình

Chọn "Sổ quỹ / Quản lý chi phí" → Màn hình sau khi mở và trình tự các bước thao tác trong hình 2.

Hình 2: Các bước thao tác

2. Lọc và Xem chi tiết dữ liệu bán hàng

Nhập vào các tham số lọc trong khung màu đỏ → nhấn Xem → Kết quả như hình 3.

Hình 3: Lọc dữ liệu bán hàng theo tham số

3. Xem báo cáo các loại

Chọn loại báo cáo → Nhấn vào nút tương ứng kết quả như hình 4.


Hình 4: Tỷ trọng chi phí

Hình 5: So sánh giá mua các đợt của từng mặt hàng.

Chúc các bạn thao tác thành công!

Chát với HẢI ÂU