Phần mềm quản lý bán hàng

5. Quản lý nhập hàng

Truy vấn dữ liệu chi tiết hàng nhập với các tham số đầu vào như ngày nhập, công ty, nhóm hàng, ... Xem được nhiều loại báo cáo chi tiết, tên hàng, nhóm hàng, công ty, ... giúp quản lý công việc mua hàng

Hình 1: Đường dẫn mở màn hình

1. Mở màn hình

Màn hình sau khi mở và trình tự các bước thao tác trong hình 2.

Hình 2: Các bước thao tác

2. Lọc và Xem chi tiết dữ liệu

Nhập vào các tham số lọc trong khung màu đỏ, lưu ý "Phiếu" gồm NMH = Mua hàng, NTH = Hàng trả về, NCK = Chuyển kho → nhấn Xem → Kết quả như hình 3.

Hình 3: Lọc dữ liệu theo tham số

3. Xem báo cáo các loại

Chọn loại báo cáo → Nhấn In kết quả như hình 4.

Hình 4: In chi tiết hàng hóa

Hình 5: In báo cáo khác

Chúc các bạn thao tác thành công!

Chát với HẢI ÂU