Phần mềm quản lý bán hàng

5. Công nợ

Báo cáo công nợ khách hàng va nhà cung cấp chi tiết theo công ty, các giao dịch và từng hàng hóa trong phiếu. Giúp theo dõi và đối chiếu công nợ trùng khớp giữa hai bên, phản hồi kịp thời khi có sai lệch.

Hình 1: Đường dẫn mở màn hình

1. Mở màn hình

Chọn "Sổ quỹ / Công nợ" → Màn hình sau khi mở và trình tự các bước thao tác trong hình 2.

Hình 2: Các bước thao tác

2. Cập nhật và Xem chi tiết dữ liệu công nợ

Chọn tháng → nhấn Tạo → chọn Nhóm (phải thu, phải trả, toàn bộ) → Kết quả như hình 3.

Hình 3: Báo cáo công nợ xem trên lưới.

3. Xem báo cáo các loại

Chọn loại báo cáo → Nhấn nút báo cáo tương ứng → kết quả như hình 4 và 5.

Hình 4: Báo cáo công nợ theo công ty

Hình 5: Báo cáo công nợ theo trình tự nghiệp vụ phát sinh

Chúc các bạn thao tác thành công!

Chát với HẢI ÂU