Báo cáo sản lượng

Mô hình mẫu báo cáo sản lượng bằng bàn phím

Thiết bị nhập liệu và hiển thị dữ liệu

Màn hình máy 01

Màn hình máy 02

Màn hình trung tâm

Màn hình xem dữ liệu trên phần mềm


Đặt hàng ngay bây giờ

Để nhận được những ưu đãi chỉ dành riêng cho bạn khi mua hàng online

Tiết kiệm 5% trên tổng đơn hàng

Sử dụng ngay trong vòng 15 phút

Hết phiền não khi bạn sở hữu

Bảng hiển thị sản lượng

đ